preskoči na sadržaj

Gimnazija "Fran Galović"

Vijesti

Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Škole

Autor: Davorka Sever, 4. 6. 2020.

GIMNAZIJA „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA

 

KLASA: 602-03/20-01/18

URBROJ: 2137-48-20-01

Koprivnica, 26. svibnja 2020.

 

 

Na temelju članka 126. stavka 1.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i  Statuta Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica, Školski odbor Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica  na sjednicic održanon dana 26. svibnja 2020. godine donio je

 

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

GIMNAZIJE „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA

 

 

 1. Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica, adresa dr. Ž.Selingera 3a, 48000 Koprivnica

 2. Odluka je donijetas 5 glasova „za“, 0 „protiv“, dvoje članova opravdano nije nazočno sjednici

 3. Natječaj će se objaviti u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica sa sljedećim sadržajem:

   

 

Na temelju članka 126. stavka 1.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i  Statuta Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica, Školski odbor Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica  raspisuje:

 

 

NATJEČAJ

 

      za imenovanje ravnatelja/ice

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
 

Dodatne kompetencije koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine, iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • < >ivotopis < >iplomu odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme

  domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

 • dokaz o pedagoško psihološkim kompetencijama (ako nisu sadržane u preslici dokaza o stečenoj spremi)

 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objavljivanja natječaja)

 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

 • program rada za mandatno razdoblje.

 

Dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencijama, ako ih kandidati imaju,  dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom presliku, a dokazuju se na sljedeći način:

 • poznavanje stranog jezika – dokazuje se dokumentacijom o poznavanju stranog jezika (stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, svjedodžba ili druga isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga isprava)

 • osnovne digitalne vještine – dokazuje se dokumentacijom o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava)

 • iskustvo rada na projektima na nacionalnoj razini - dokazuje se potvrdama ili ispravama o sudjelovanju u provedbi projekata na nacionalnoj razini

 • iskustvo rada na projektima na EU razini –dokazuje se potvrdama ili ispravama o sudjelovanju u provedbi EU projekata).

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi u ovom natječaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spolova.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: GIMNAZIJA „FRAN GALOVIĆ“  KOPRIVNIICA, DR. ŽELJKA SELINGERE 3A, 48000 KOPRIVNICA u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“ neposredno u tajništvo škole ili preporučeno poštom.

 

OBRAZLOŽENJE:

 

Predsjednica Školskog odbora Bojana Habek predlaže Školskom odboru da donese Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica stoga što aktualnom ravnatelju istječe mandat dana 11. srpnja 2020. godine. Natječaj se već trebao objaviti prema odredbama Statuta najmanje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja, ali s obzirom na korona krizu odnosno epidemiološke mjere i Upute MZO-a nisu postojali sigurnosni epidemiološki uvjeti za objavu natječaja do 10.5. 2020. godine. Nakon dobivenog odgovora  MZO-a putem e-maila dana 22. svibnja 2020. godine da je potrebno provesti natječajni postupak i proceduru izbora i imenovanja ravnatelja u skladu s odredbama članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ako su dobri epidemiološki uvjeti, obratili smo se Stožeru Civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije koje je u skladu s mišljenjem epidemiološke struke dozvolilo održavanje Nastavničkog vijeća, Skupa radnika i Vijeća roditelja. S obzirom na dobru epidemiološku situaciju i sukladno Statutu Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica donijeta je odluka  o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja. Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica. Slijedom navedenom postupa se kako je navedeno u izreci ove Odluke.

 

 

 

 

                                                                                                          Predsjednica Školskog odbora:

                                                                                                                Bojana Habek, prof.
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 

MS Teams

Instalacija Office365

Svaki učenik i nastavnik (za vrijeme važećih skole.hr adresa) ima pravo na 5 licenci za MS Office.

Povezivanje skole.hr računa i Gmaila

 

Za izradu anketnih upitnika koristimo SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey

eSafety

CMS za škole logo
Gimnazija "Fran Galović" / Ulica Dr. Željka Selingera 3/a, HR-48000 Koprivnica / gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr / ured@gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr
preskoči na navigaciju