preskoči na sadržaj

Gimnazija "Fran Galović"

Vijesti

Obrazloženje Financijskog plana za 2021. i projekcije

Autor: Davorka Sever, 20. 1. 2021.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

1. UVOD

Sukladno Zakonu o proračunu,a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016-2018.godine,izradili smo financijski plan.

Izrada financijskog plana korisnika proračuna propisana je Zakonom o proračunu, NN br. 87/08,136/12 i 15/15 te podzakonskim aktima, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, NN br. 26/10., i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, NN br. 120/13,Izmjene i dopune Zakona o proračunu N.N.136/12,Novi pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu N.N 124/14

Člankom 29. stavkom 2. Zakona o proračunu propisano je da se financijski plan sastoji od:

 • prihoda i primitaka iskazanih po vrstama
 • rashoda i izdataka predviđenih za trogodišnje razdoblje, razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama
 • obrazloženja financijskog plana
 • plana razvojnih programa.

Člankom 30. Zakona o proračunu utvrđen je obvezni sadržaj obrazloženja financijskog plana koji sačinjavaju:

 1. sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika
 2. obrazloženje programa 1
 3. zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi
 4. usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja
 5. ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa
 6. izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini
 7. ostala obrazloženja i dokumenti.

Tako definirano obrazloženje postaje osnova analiziranja poslovanja škole: tko smo, što želimo postići, kako, u kojim okvirima, što smo do sada postigli, na osnovi čega temeljimo svoj razvoj. Obrazloženjem financijskog plana povezujemo Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum sa financijskim sredstvima potrebnim za njihovo ostvarivanje.

Obrazloženje financijskog plana je i obvezujući odgovor u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti, sastavnom djelu Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koju ravnatelji moraju sastaviti i predati do 28. veljače 2021. za 2020. godinu (Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, NN br139/10 i 19/14 i izmjena i dopuna uredbe o sastavljanju fiskalne odgovornosti NN 19/2015.

 
 

 

 

1 Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti, projekata kojima se ostvaruje zajednički cilj. Aktivnost je dio programa za koji nije unapijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i prihodi za ostvarenje ciljeva programa , članak 3. Zakona o proračunu. Najčešći primjer: srednja škola ostvaruje program srednjoškolskog obrazovanja kroz aktivnost redovnog obrazovanja i aktivnost obrazovanja odraslih.

 

GIMNAZIJA „FRAN GALOVIĆ“  KOPRIVNICA  

Dr. Željka Selingera 3a

Koprivnica

Klasa: 400-02/20-01/3                                                   

Ur.br: 2137-48-20-1

Razina: 31

  OIB škole: 82132597106

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica je gimnazija koja jednakomjerno uravnotežuje opće i prirodoslovno- matematičke sadržaje. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Obzirom da je nastava jednosmjenska, nakon nastave vrijeme  koristimo za dodatnu nastavu za napredne učenike, pripreme učenik za natjecanja, te  održavanje sjednica stručnih, razrednih i nastavničkog vijeća.

Nastava se, redovna, izborna, fakultativna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2020./2021.

Školu polazi 588 učenika u 28 razrednih odjela.

Zgrada u kojoj se odvija nastava je u vlasništu TEHNIKA SPV d.d., građena po modelu JPP.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo

 • stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivi) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
 • poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije
 • organiziranjem zajedničkih aktivnosti i učenika i nastavnika tijekom vannastavnih akivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine
 • poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz nagrađivanje učenika i nastavnika.

Plan povećanja broja djece temeljimo na tendenciji povećanog zanimanja djece za gimnazijski program nakon uvođenja državne mature.

3.   Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

 • Zakon o odgoju i obrazovanju, NN br. 87/08., 86/09.,92/10., 90/11.16/12,152/14, 7/17. I 68/18)
 • Zakon o ustanovama, NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08
 • Zakon o proračunu (NN br. 87/08.,136/12. I 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10. I 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18.)
 •  Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 111/18)
 • Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022.
  • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019/2020 i 2021/22 (skraćeno:GPP)
  • Školski kurikulum Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica  nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2020./2021..

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške već godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa. –

Također, planovi se donose za školsku, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim

odstupanjima u izvršenju financijskih planova: na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

5. Ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Gimnazije su

 • Opći prihodi i primici, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih  radnika, opremanje škole i slično
 • Opći prihodi i primici, skupina 638, Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
 • Opći prihodi i primici, skupina 671, županijski  proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine
 • Vlastiti prihod – strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda

Indeksi rasta koje smo dužni primjeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene (Upute za izradu proračuna 2020.-2022.godine) su slijedeći:

 

Vrsta rashoda

INDEKS

 

 

2020/2021

 

 

Projekcija 2021/2022

 

Projekcija 2022/2023

Rashodi za zaposlene

100,0

100,0

100,0

100,0

Materijalni rashod

100,0

100,0

100,0

100,0

Rashodi za nabavu imovine

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

Prihodi iz državnoga proračuna

Prihod nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini

staža), što je uključeno u indeks, te dodatka na plaće prema Aneksu Kolektivnom ugovoru.

Ostali troškovi za zaposlene: izdaci za jubilarne,pomoći,dar djeci planirani su na osnovi sadašnjeg stanja, cca 330.650,00 godišnje. Statistički, svake godine imamo i izdatke za dvije pomoći za bolovanja duža od 3 mjeseca u godini. Također, trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navrše broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

Prihodi od Županije

 • Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelj iz Uputa za izradu proračuna što znači  da smo primijenili zadane indekse
 • Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli „fiksne rashode“ koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine tj. prijevoza zaposlenika na posao i s posla te rashod za zdravstveni pregled zaposlenika koji je ugovoren Kolektivnim ugovorom za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama.
 • Rashode za tekuće i investicijsko održavanje planirali smo u istom  iznosu kao i prethodni godina, i za zgradu jer i nadalje planiramo sve radove, osim onih za koje je potrebno ovlaštenje, izvoditi sami i time što više sredstava uštedjeti za opće troškove.
 • U rashodima kategorije plin, električna energija,  prvo smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge (voda, odvoz smeća..), rashode za telefon i internet, te obveznu pedagošku dokumentaciju, te nastavni i higijenski materijal. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja  škole.
 • Sredstva za organizaciju natjecanja su planirana iako u trenutku izrade financijskog plana ne znamo hoćemo li biti domaćini kojeg natjecanja te koliko će sudionika takvo natjecanje obuhvatiti.

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode za sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti i provođenje nekih projekata koji su sufinancirani od drugih strana koje sudjeluju u projektima.

Sredstva od vlastitog prihoda-odvoz papira, ovjere svjedodžbi utrošit će se isključivo za planirane namjene: usluge mobilne telefonije, usluge nabavu materijala i opreme za povećanje učeničkog standarda.

Prihodi od AMPEU I EU – provođenje Erasmus projekata i INTERREG projekata

Koprivnica, 28.12.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ZAKLJUČAK:

Obrazloženje financijskog plana jednako je važan dokument kao i sam plan iskazan u brojkama. U njemu povezujemo ciljeve škole s izvorima sredstava za njihovo ostvarenje te pratimo uspješnost realizacije. Radeći analize prošle potrošnje, usporedbe prihoda i rashoda po određenim kategorijama, stvaramo i podloge za kvalitetnije upravljanje sredstvima s kojima raspolažemo.

Drugi važan razlog za izradu detaljnog obrazloženja je olakšana mogućnost praćenja izvršenja plana te argumentiranja mogućih/vjerojatnih izmjena i dopuna financijskog plana. Posebno se to odnosi na situacije smanjenog priliva novca odnosno povećanja izdataka za neplanirane okolnosti.

 

 

Predsjednica školskog odbora:                                      Ravnatelj:

Bojana Habek                                                 mr.sc.Vjekoslav Robotić

 

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 

MS Teams

Instalacija Office365

Svaki učenik i nastavnik (za vrijeme važećih skole.hr adresa) ima pravo na 5 licenci za MS Office.

Povezivanje skole.hr računa i Gmaila

 

Za izradu anketnih upitnika koristimo SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey

eSafety

CMS za škole logo
Gimnazija "Fran Galović" / Ulica Dr. Željka Selingera 3/a, HR-48000 Koprivnica / gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr / ured@gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr
preskoči na navigaciju