preskoči na sadržaj

Gimnazija "Fran Galović"

Vijesti

Plan za razdoblje 1.1.2021.-31.12.2021.

Autor: Davorka Sever, 20. 1. 2021.

POSEBNI DIO PRORAČUNA
Plan
za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021
SVEUKUPNO 12.451.987,17 100,00%
BROJ KONTA VRSTA RASHODA I IZDATAKA PLANIRANO INDEX
1 2 3 4
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE
MANJINE
Razdjel 7 12.451.987,17 100,00%
Glava 702 SREDNJE ŠKOLSTVO 12.451.987,17 100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 173.270,00 1,39%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST 113.270,00 0,91%
Izvor financ. 1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE
PROJEKATA-PK
60.000,00 0,48%
3. VLASTITI PRIHODI 10.000,00 0,08%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 10.000,00 0,08%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 0,12%
Izvor financ. 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI
KORISNICI
15.000,00 0,12%
5. POMOĆI 12.163.217,17 97,68%
Izvor financ. 5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE
DRŽAVE
10.663.003,17 85,63%
Izvor financ. 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE
1.250.500,00 10,04%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 127.700,00 1,03%
Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA 23.514,00 0,19%
Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI 98.500,00 0,79%
6. DONACIJE 90.500,00 0,73%
Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK 90.500,00 0,73%
1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA -
ZAKONSKI STANDARD
Program 1.250.500,00 10,04%
09 A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I
ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI
KORISNICI
Aktivnost 1.227.100,00 9,85%
Korisnik GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA 1.227.100,00 9,85%
Funk. klas. 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 1.227.100,00 9,85%
5. POMOĆI 1.227.100,00 9,85%
5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE
Izvor financ. 1.227.100,00 9,85%
3 Rashodi poslovanja 1.227.100,00 9,85%
32 Materijalni rashodi 1.225.461,50 9,84%
321 Naknade troškova zaposlenima 204.400,00 1,64%
3211 Službena putovanja 52.400,00 0,42%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 23.400,00 0,19%
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 14.000,00 0,11%
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 12.000,00 0,10%
32119 Ostali rashodi za službena putovanja 3.000,00 0,02%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 149.900,00 1,20%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 149.900,00 1,20%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.100,00 0,02%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 2.000,00 0,02%
POSEBNI DIO PRORAČUNA Stranica 1 od 8
BROJ KONTA VRSTA RASHODA I IZDATAKA PLANIRANO INDEX
1 2 3 4
32132 Tečajevi i stručni ispiti 100,00 0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 746.711,50 6,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 130.394,96 1,05%
32211 Uredski materijal 42.520,96 0,34%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 8.000,00 0,06%
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 25.000,00 0,20%
32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 44.874,00 0,36%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 10.000,00 0,08%
3223 Energija 580.116,54 4,66%
32231 Električna energija 223.768,27 1,80%
32233 Plin 320.548,27 2,57%
32234 Motorni benzin i dizel gorivo 35.800,00 0,29%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.500,00 0,05%
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
građevinskih objekata
1.000,00 0,01%
32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
postrojenja i opreme
2.500,00 0,02%
32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
transportnih sredstava
3.000,00 0,02%
3225 Sitni inventar i auto gume 24.700,00 0,20%
32251 Sitni inventar 20.000,00 0,16%
32252 Auto gume 4.700,00 0,04%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00 0,04%
32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00 0,04%
323 Rashodi za usluge 222.600,00 1,79%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000,00 0,24%
32311 Usluge telefona, telefaksa 15.000,00 0,12%
32312 Usluge interneta 10.000,00 0,08%
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 5.000,00 0,04%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.500,00 0,16%
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih
objekata
1.000,00 0,01%
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i
opreme
15.500,00 0,12%
32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih
sredstava
4.000,00 0,03%
3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.800,00 0,03%
32331 Elektronski mediji 2.300,00 0,02%
32332 Tisak 1.500,00 0,01%
3234 Komunalne usluge 52.000,00 0,42%
32341 Opskrba vodom 33.000,00 0,27%
32342 Iznošenje i odvoz smeća 19.000,00 0,15%
3235 Zakupnine i najamnine 36.000,00 0,29%
32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva 36.000,00 0,29%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.500,00 0,07%
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 8.500,00 0,07%
3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 0,12%
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00 0,12%
3238 Računalne usluge 23.000,00 0,18%
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 10.000,00 0,08%
32382 Usluge razvoja software-a 3.000,00 0,02%
32389 Ostale računalne usluge 10.000,00 0,08%
3239 Ostale usluge 33.800,00 0,27%
POSEBNI DIO PRORAČUNA Stranica 2 od 8
BROJ KONTA VRSTA RASHODA I IZDATAKA PLANIRANO INDEX
1 2 3 4
32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i
slično
23.000,00 0,18%
32392 Film i izrada fotografija 3.000,00 0,02%
32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 1.300,00 0,01%
32399 Ostale nespomenute usluge 6.500,00 0,05%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.750,00 0,42%
3292 Premije osiguranja 100,00 0,00%
32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 100,00 0,00%
3293 Reprezentacija 15.000,00 0,12%
32931 Reprezentacija 15.000,00 0,12%
3294 Članarine i norme 2.000,00 0,02%
32941 Tuzemne članarine 2.000,00 0,02%
3295 Pristojbe i naknade 15.650,00 0,13%
32952 Sudske pristojbe 15.000,00 0,12%
32953 Javnobilježničke pristojbe 650,00 0,01%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 0,15%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 0,15%
34 Financijski rashodi 1.250,00 0,01%
343 Ostali financijski rashodi 1.250,00 0,01%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,00 0,00%
34312 Usluge platnog prometa 500,00 0,00%
3433 Zatezne kamate 750,00 0,01%
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 750,00 0,01%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
37 388,50 0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 388,50 0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 388,50 0,00%
37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi 388,50 0,00%
09 K100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI
KORISNICI
Kapitalni projekt 23.400,00 0,19%
Korisnik GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA 23.400,00 0,19%
Funk. klas. 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 23.400,00 0,19%
5. POMOĆI 23.400,00 0,19%
5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE
Izvor financ. 23.400,00 0,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.400,00 0,19%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.400,00 0,19%
422 Postrojenja i oprema 23.400,00 0,19%
4221 Uredska oprema i namještaj 18.000,00 0,14%
42219 Ostala uredska oprema 18.000,00 0,14%
4222 Komunikacijska oprema 5.400,00 0,04%
42221 Radio i TV prijemnici 5.400,00 0,04%
1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG
STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI
Program 11.021.473,17 88,51%
09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA
PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Aktivnost 11.021.473,17 88,51%
Korisnik GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA 11.021.473,17 88,51%
Funk. klas. 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 11.021.473,17 88,51%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 113.270,00 0,91%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST 113.270,00 0,91%
3 Rashodi poslovanja 113.270,00 0,91%
31 Rashodi za zaposlene 35.000,00 0,28%
312 Ostali rashodi za zaposlene 35.000,00 0,28%
POSEBNI DIO PRORAČUNA Stranica 3 od 8
BROJ KONTA VRSTA RASHODA I IZDATAKA PLANIRANO INDEX
1 2 3 4
3121 Ostali rashodi za zaposlene 35.000,00 0,28%
31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 35.000,00 0,28%
32 Materijalni rashodi 68.270,00 0,55%
322 Rashodi za materijal i energiju 8.750,00 0,07%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.000,00 0,04%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 5.000,00 0,04%
3222 Materijal i sirovine 3.750,00 0,03%
32224 Namirnice 3.750,00 0,03%
323 Rashodi za usluge 59.520,00 0,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.125,00 0,07%
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 8.125,00 0,07%
3237 Intelektualne i osobne usluge 51.395,00 0,41%
32372 Ugovori o djelu 51.395,00 0,41%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
37 10.000,00 0,08%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,08%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.000,00 0,08%
37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 10.000,00 0,08%
3. VLASTITI PRIHODI 10.000,00 0,08%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 10.000,00 0,08%
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,08%
32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,08%
322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 500,00 0,00%
323 Rashodi za usluge 9.500,00 0,08%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.500,00 0,05%
32311 Usluge telefona, telefaksa 6.500,00 0,05%
3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,00 0,02%
32372 Ugovori o djelu 2.000,00 0,02%
3239 Ostale usluge 1.000,00 0,01%
32399 Ostale nespomenute usluge 1.000,00 0,01%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 0,12%
4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI
KORISNICI
Izvor financ. 15.000,00 0,12%
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,12%
32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,12%
321 Naknade troškova zaposlenima 7.500,00 0,06%
3211 Službena putovanja 7.500,00 0,06%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.500,00 0,02%
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 3.000,00 0,02%
32119 Ostali rashodi za službena putovanja 2.000,00 0,02%
322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 0,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.500,00 0,01%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.500,00 0,01%
323 Rashodi za usluge 6.000,00 0,05%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.000,00 0,02%
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 3.000,00 0,02%
3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,00 0,02%
32372 Ugovori o djelu 2.000,00 0,02%
3239 Ostale usluge 1.000,00 0,01%
32399 Ostale nespomenute usluge 1.000,00 0,01%
5. POMOĆI 10.792.703,17 86,67%
POSEBNI DIO PRORAČUNA Stranica 4 od 8
BROJ KONTA VRSTA RASHODA I IZDATAKA PLANIRANO INDEX
1 2 3 4
5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE
DRŽAVE
Izvor financ. 10.663.003,17 85,63%
3 Rashodi poslovanja 10.663.003,17 85,63%
31 Rashodi za zaposlene 10.643.003,17 85,47%
311 Plaće (Bruto) 9.178.367,54 73,71%
3111 Plaće za redovan rad 8.805.793,96 70,72%
31111 Plaće za zaposlene 8.805.793,96 70,72%
3113 Plaće za prekovremeni rad 372.573,58 2,99%
31131 Plaće za prekovremeni rad 372.573,58 2,99%
312 Ostali rashodi za zaposlene 414.040,63 3,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 414.040,63 3,33%
31212 Nagrade 133.562,65 1,07%
31213 Darovi 109.250,00 0,88%
31214 Otpremnine 11.583,98 0,09%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 53.256,00 0,43%
31216 Regres za godišnji odmor 92.500,00 0,74%
31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 13.888,00 0,11%
313 Doprinosi na plaće 1.050.595,00 8,44%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.050.595,00 8,44%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.050.595,00 8,44%
32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,16%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,16%
3295 Pristojbe i naknade 20.000,00 0,16%
32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s
invaliditetom
20.000,00 0,16%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 127.700,00 1,03%
3 Rashodi poslovanja 111.000,00 0,89%
31 Rashodi za zaposlene 7.000,00 0,06%
312 Ostali rashodi za zaposlene 7.000,00 0,06%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.000,00 0,06%
31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 7.000,00 0,06%
32 Materijalni rashodi 84.000,00 0,67%
321 Naknade troškova zaposlenima 9.000,00 0,07%
3211 Službena putovanja 9.000,00 0,07%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 1.500,00 0,01%
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 2.500,00 0,02%
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 2.000,00 0,02%
32119 Ostali rashodi za službena putovanja 3.000,00 0,02%
322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,04%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.000,00 0,03%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 4.000,00 0,03%
3222 Materijal i sirovine 1.000,00 0,01%
32224 Namirnice 1.000,00 0,01%
323 Rashodi za usluge 19.500,00 0,16%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00 0,04%
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 5.000,00 0,04%
3235 Zakupnine i najamnine 2.000,00 0,02%
32354 Licence 2.000,00 0,02%
3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 0,08%
32372 Ugovori o djelu 10.000,00 0,08%
3239 Ostale usluge 2.500,00 0,02%
32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i
slično
1.500,00 0,01%
32399 Ostale nespomenute usluge 1.000,00 0,01%
POSEBNI DIO PRORAČUNA Stranica 5 od 8
BROJ KONTA VRSTA RASHODA I IZDATAKA PLANIRANO INDEX
1 2 3 4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 43.500,00 0,35%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 43.500,00 0,35%
32411 Naknade troškova službenog puta 1.500,00 0,01%
32412 Naknade ostalih troškova 42.000,00 0,34%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 0,06%
3293 Reprezentacija 4.000,00 0,03%
32931 Reprezentacija 4.000,00 0,03%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,02%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,02%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
37 20.000,00 0,16%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 0,16%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.000,00 0,16%
37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 20.000,00 0,16%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.700,00 0,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.700,00 0,13%
422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,08%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema 10.000,00 0,08%
42242 Laboratorijska oprema 10.000,00 0,08%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 6.700,00 0,05%
4241 Knjige 6.700,00 0,05%
42411 Knjige 6.700,00 0,05%
Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI 2.000,00 0,02%
3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,02%
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,01%
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 0,01%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.000,00 0,01%
34 Financijski rashodi 1.000,00 0,01%
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,01%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00 0,01%
34311 Usluge banaka 1.000,00 0,01%
6. DONACIJE 90.500,00 0,73%
Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK 90.500,00 0,73%
3 Rashodi poslovanja 90.500,00 0,73%
32 Materijalni rashodi 90.500,00 0,73%
321 Naknade troškova zaposlenima 41.000,00 0,33%
3211 Službena putovanja 40.000,00 0,32%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 20.000,00 0,16%
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 20.000,00 0,16%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00 0,01%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 1.000,00 0,01%
322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 0,01%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.000,00 0,01%
3225 Sitni inventar i auto gume 1.000,00 0,01%
32251 Sitni inventar 1.000,00 0,01%
323 Rashodi za usluge 21.000,00 0,17%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 0,08%
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 10.000,00 0,08%
3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 0,08%
32372 Ugovori o djelu 10.000,00 0,08%
3239 Ostale usluge 1.000,00 0,01%
32399 Ostale nespomenute usluge 1.000,00 0,01%
POSEBNI DIO PRORAČUNA Stranica 6 od 8
BROJ KONTA VRSTA RASHODA I IZDATAKA PLANIRANO INDEX
1 2 3 4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.500,00 0,13%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.500,00 0,13%
32411 Naknade troškova službenog puta 1.500,00 0,01%
32412 Naknade ostalih troškova 15.000,00 0,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,08%
3293 Reprezentacija 10.000,00 0,08%
32931 Reprezentacija 10.000,00 0,08%
Program 1078 EU PROJEKTI 180.014,00 1,45%
Tekući projekt 09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA 23.514,00 0,19%
Korisnik GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA 23.514,00 0,19%
Funk. klas. 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 23.514,00 0,19%
5. POMOĆI 23.514,00 0,19%
Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA 23.514,00 0,19%
3 Rashodi poslovanja 23.514,00 0,19%
32 Materijalni rashodi 23.514,00 0,19%
322 Rashodi za materijal i energiju 23.514,00 0,19%
3222 Materijal i sirovine 23.514,00 0,19%
32224 Namirnice 23.514,00 0,19%
Tekući projekt 09 T100082 PROJEKTI ERASMUS 85.500,00 0,69%
Korisnik GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA 85.500,00 0,69%
Funk. klas. 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 85.500,00 0,69%
5. POMOĆI 85.500,00 0,69%
Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI 85.500,00 0,69%
3 Rashodi poslovanja 85.500,00 0,69%
32 Materijalni rashodi 85.500,00 0,69%
321 Naknade troškova zaposlenima 70.000,00 0,56%
3211 Službena putovanja 65.000,00 0,52%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 5.000,00 0,04%
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 20.000,00 0,16%
32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu 5.000,00 0,04%
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 5.000,00 0,04%
32117 Dnevnice per diem 10.000,00 0,08%
32119 Ostali rashodi za službena putovanja 20.000,00 0,16%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 0,04%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 5.000,00 0,04%
322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 0,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.500,00 0,01%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.500,00 0,01%
323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,10%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 0,08%
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 10.000,00 0,08%
3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,00 0,02%
32372 Ugovori o djelu 2.000,00 0,02%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,02%
3293 Reprezentacija 2.000,00 0,02%
32931 Reprezentacija 2.000,00 0,02%
Tekući projekt 09 T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE 71.000,00 0,57%
Korisnik GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA 71.000,00 0,57%
Funk. klas. 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 71.000,00 0,57%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,48%
1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE
PROJEKATA-PK
Izvor financ. 60.000,00 0,48%
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,48%
POSEBNI DIO PRORAČUNA Stranica 7 od 8
BROJ KONTA VRSTA RASHODA I IZDATAKA PLANIRANO INDEX
1 2 3 4
31 Rashodi za zaposlene 20.000,00 0,16%
311 Plaće (Bruto) 20.000,00 0,16%
3113 Plaće za prekovremeni rad 20.000,00 0,16%
31131 Plaće za prekovremeni rad 20.000,00 0,16%
32 Materijalni rashodi 35.000,00 0,28%
321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 0,20%
3211 Službena putovanja 25.000,00 0,20%
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 15.000,00 0,12%
32117 Dnevnice per diem 10.000,00 0,08%
323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,04%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00 0,04%
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 5.000,00 0,04%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,04%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,04%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,04%
34 Financijski rashodi 5.000,00 0,04%
343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 0,04%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00 0,04%
34311 Usluge banaka 5.000,00 0,04%
5. POMOĆI 11.000,00 0,09%
Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI 11.000,00 0,09%
3 Rashodi poslovanja 11.000,00 0,09%
32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,08%
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,08%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 0,08%
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 10.000,00 0,08%
34 Financijski rashodi 1.000,00 0,01%
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,01%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00 0,01%
34311 Usluge banaka 1.000,00 0,01%
POSEBNI




Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 

MS Teams

Instalacija Office365

Svaki učenik i nastavnik (za vrijeme važećih skole.hr adresa) ima pravo na 5 licenci za MS Office.

Povezivanje skole.hr računa i Gmaila

 

Za izradu anketnih upitnika koristimo SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey

eSafety

CMS za škole logo
Gimnazija "Fran Galović" / Ulica Dr. Željka Selingera 3/a, HR-48000 Koprivnica / gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr / ured@gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr
preskoči na navigaciju